Systém riadenia organizácie SRMi s.r.o. je certifikovaný podľa normy EN ISO 9001:2015

Oddelenie merania, kalibrácií a skúšok spoločnosti SRMi s.r.o. je akreditované SNAS
pod registračným číslom 140/K-058 s číslom osvedčenia o akreditácii č. K-058

Údržba, meranie a regulácie MaR techniky

Údržbárska činnosť je zameraná na udržanie spôsobilosti a prevádzkyschopnosti výrobného zariadenia a v prípade vzniku poruchy na navrátenie požadovanej úrovne spôsobilosti a jeho prevádzkyschopnosti.

Pri údržbe meracieho zariadenia existuje špecifický údržbársky proces, ktorý môžeme vo väčšine prípadov charakterizovať týmito základnými etapami:
  • prehliadka
  • preventívna prehliadka
  • prevádzkové meranie
  • údržba
  • oprava
  • kontrola parametrov
  • nastavenie, justáž, programovanie
  • kalibrácia (overenie)
  • verifikácia