Systém riadenia organizácie SRMi s.r.o. je certifikovaný podľa normy EN ISO 9001:2015

Oddelenie merania, kalibrácií a skúšok spoločnosti SRMi s.r.o. je akreditované SNAS
pod registračným číslom 140/K-058 s číslom osvedčenia o akreditácii č. K-058

Komplexné metrologické služby

Ponúkame komplexnú starostlivosť o Vaše meradlá a proces merania vo Vašej výrobe. Spĺňame požiadavky normy ISO/IEC 17025: 2017, čím deklarujeme spôsobilosť vykonávať kalibráciu a meranie nestranne, dôveryhodne, nezávisle a na požadovanej odbornej úrovni.

Náš odborne vyškolený personál je pripravený zabezpečiť pre Vás celú škálu služieb.
  • vedenie evidencie meradiel
  • optimalizácia intervalov rekalibrácie
  • kalibrácia meradiel
  • verifikáciu procesu merania
  • poradenstvo pri nákupe meradiel
  • predaj meradiel
  • posúdenie technického stavu a servis a údržba meradiel
  • vzdelávanie v oblasti merania a metrológie