Systém riadenia organizácie SRMi s.r.o. je certifikovaný podľa normy EN ISO 9001:2015

Oddelenie merania, kalibrácií a skúšok spoločnosti SRMi s.r.o. je akreditované SNAS
pod registračným číslom 140/K-058 s číslom osvedčenia o akreditácii č. K-058

Opravy a montáž určených a neurčených meradiel

SRMi s.r.o. je registrovanou organizáciou v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii na činnosť opravy a montáže určených meradiel:
  • Váhy s neautomatickou činnosťou
  • Závažia 4. a 5. triedy presnosti
  • Merače pretečeného množstva vody na studenú a teplú vodu
  • Plynomery a hmotnostné prietokomery na plyny
  • Prepočítavače pretečeného množstva plynu
  • Merače pretečeného objemu vody s voľnou hladinou
  • Merače tepla a ich členy
  • Elektromery
  • Meracie transformátory

Okrem určených meradiel poskytujeme aj opravu a montáž neurčených meradiel rôznych veličín.