Systém riadenia organizácie SRMi s.r.o. je certifikovaný podľa normy EN ISO 9001:2015

Oddelenie merania, kalibrácií a skúšok spoločnosti SRMi s.r.o. je akreditované SNAS
pod registračným číslom 140/K-058 s číslom osvedčenia o akreditácii č. K-058

Kalibrácia meradiel

Oddelenie merania, kalibrácií a skúšok SRMi s.r.o. je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025: 2017.
Akreditáciou laboratórium deklaruje spôsobilosť vykonávať kalibráciu a meranie nestranne, dôveryhodne, nezávisle a na požadovanej odbornej úrovni.
Odborne vyškolený personál vykonáva akreditované a neakreditované kalibrácie a merania priamo u zákazníka a v našom laboratóriu.

SRMi poskytuje
 • kalibráciu referenčných a pracovných etalónov
 • kalibráciu pracovných meradiel
 • HACCP kalibrácie
 • metrologickú konfirmáciu
 • charakterizáciu klimatických komôr
 • meranie teplotného profilu

Metrologická kontrola meradiel sa vyžaduje v organizáciách so zavedeným systémom riadenia kvality, napr. ISO/TS 16949, ISO 9001. Používanie kalibrovaných meradiel upravujú tiež niektoré všeobecne záväzné predpisy a nariadenia pre oblasti ako je automobilový priemysel, farmaceutický, potravinársky a strojárenský priemysel.

Naše kalibračné laboratórium vykonáva priamo u zákazníka alebo v našich stálych priestoroch kalibrácie v odboroch

Teplota

 • termoelektrické snímače teploty
 • odporové a polovodičové snímače teploty
 • teplomery podľa HACCP
 • teplomery s vlhkomerom
 • sklenené teplomery
 • bezdotykové teplomery, infrateplomery
 • bezdotykové snímače teploty
 • termokamery
 • indikačné teplomery
 • meracie reťazce teploty
 • teplotné sondy
 • simulátory a vyhodnocovacie zariadenia s termočlánkovými a odporovými vstupmi

Vlhkosť

 • vlhkomery relatívnej vlhkosti vzduchu analógové a digitálne
 • snímače vlhkosti
 • thermohygrometre
 • meracie reťazce vlhkosti
 • záznamníky vlhkosti, dataloggery

Hmotnosť

 • váhy s neautomatickou činnosťou
 • závažia

Rozmerové veličiny

 • posuvné meradlá, posuvné hĺbkomery, výškomery
 • mikrometrické meradlá
 • strmeňové mikrometre
 • hĺbkomery
 • pasametre, mikropasametre
 • hrúbkomery s číselníkovým odchýlkomerom
 • odchýlkomery s meracími ramenami pre vonkajšie meranie
 • strmeňové kalibre s číselníkovým odchýlkomerom
 • mikrometrické odpichy pevné a skladacie
 • nastavovacie mierky k mikrometrom
 • mikrometrické dutinomery
 • dutinomery s odchýlkomerom
 • číselníkové odchýlkomery
 • medzné hladké kalibre valčekové, strmeňové
 • kontrolné krúžky a valčeky
 • meracie drôtiky na kontrolu závitov
 • závitové kalibre
 • lístkové škáromery, kalibračné fólie
 • koncové mierky
 • čiarkové miery pevné, ohybné
 • zvinovacie metre, meračské pásma
 • kontrolné dosky, pravítka
 • uhlomery, uholníky
 • meračská dráha na overovanie tachografov
 • meranie mikroskopom – rádiusové šablóny, závitové šablóny, atypické kalibre

Tlak

 • deformačné tlakomery
 • číslicové tlakomery
 • tlakové snímače
 • meracie prevodníky tlaku
 • kalibrátory tlaku
 • meracie reťazce tlaku
 • kalibrácia tlakových únikov, leak tester
 • meranie tlaku a úniku tlaku

Jednosmerné a nízkofrekvenčné veličiny

Jednosmerné napätie - meradlá, kalibrátory, zdroje
Striedavé napätie - meradlá, kalibrátory, zdroje
Jednosmerný prúd - meradlá, kalibrátory, zdroje
Striedavý prúd - meradlá, kalibrátory, zdroje
Meradlá elektrického odporu, elektrické odpory, odporové dekády

Čas

 • stopky
 • meradlá času

Prietok

 • Prietokomery plynných a kvapalných látok - médium vzduch, dusík, voda

pH

 • kalibrácia referenčným materiálom
 • meranie vzorku etalónom

Vodivosť (konduktivita)

 • kalibrácia referenčným materiálom
 • meranie vzorku etalónom

Sila

 • silomery