Systém riadenia organizácie SRMi s.r.o. je certifikovaný podľa normy EN ISO 9001:2015

Oddelenie merania, kalibrácií a skúšok spoločnosti SRMi s.r.o. je akreditované SNAS
pod registračným číslom 140/K-058 s číslom osvedčenia o akreditácii č. K-058

Profil spoločnosti

SRMi s.r.o., vykonáva činnosti z odboru metrológie, merania, regulácie a riadenia už od roku 2003. Vysokú odbornú úroveň a schopnosť vykonávať kalibrácie a meranie dôveryhodne a nestranne deklarujeme akreditáciou v zmysle požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2017. Náš systém riadenia organizácie je certifikovaný podľa normy EN ISO 9001:2015. Náš kvalifikovaný personál je pripravený Vám poskytnúť Vám širokú škálu služieb v oblasti metrológie.

Kontakt

SRMi s.r.o.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
Slovenská republika
Tel: +421 45 601 3201
srmi@srmi.sk

Kalibrácia
meradiel

Odborne vyškolený personál akreditovaného laboratória vykonáva kalibrácie a merania priamo u zákazníka a v našom laboratóriu. Poskytujeme kalibráciu meradiel pre automobilový priemysel a jeho dodávateľov ISO/TS 16949, VDA 6.1, CQI 9, strojárenskú výrobu, farmaceutický priemysel, potravinársky priemysel, zariadenia spoločného stravovania.

Komplexné metrologické služby

Prenechajte starostlivosť o meradlá a metrologické procesy nám. Ošetríme Vaše meracie prístroje, spracujeme kalibračnú agendu, poskytneme pravidelnú metrologickú kontrolu meradiel, zaškolíme Vašich zamestnancov v oblasti merania a metrológie.

Kalibrácia váh
a vážiacich zariadení

Kompletný servis váh a závaží; vyčistenie, nastavenie, justáž, ciachovanie až po akreditovanú kalibráciu mechanických a elektronických váh s vystavením kalibračného certifikátu deklarujúcom presnosť vášho merania.


SRMi s.r.o.
Systémy riadenia merania Oddelenie meraní, kalibrácií a skúšok je spôsobilé vykonávať akreditovanú kalibráciu meradiel dĺžky, teploty, vlhkosti, tlaku, času, hmotnosti, prietoku, elektrických veličín v laboratóriu a na mieste, rovnako aj expertné merania týchto veličín v laboratóriu a na mieste u zákazníka podľa rozsahu akreditácie. Výroba, montáž, oprava, údržba zariadení merania a regulácie.
Výroba, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia.