SRMi s.r.o.

Systémy riadenia merania


Oddelenie meraní,kalibrácií a skúšok

Priemyselná 12,965 63 Žiar nad HronomSRMi s.r.o. je spôsobilé vykonávať kalibráciu meradiel dĺžky,teploty,tlaku,elektrických veličín v laboratóriu a na mieste;expertné merania veličín:teplota,tlak,jednosmerné elektrické napätie a jednosmerný elektrický prúd v laboratóriu a na mieste podľa rozsahu akreditácie.


Výroba,montáž,oprava,údržba zariadení merania a regulácie.

Výroba,montáž,oprava,údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia.KALIBRÁCIA MERADIEL


METROLOGICKÝ SERVIS


KALIBRÁCIA VÁH A VÁŽIACICH ZARIADENÍ

PROFIL SPOLOČNOSTI


SRMi s.r.o., vykonáva činnosti z odboru metrológie, merania, regulácie a riadenia, elektro a strojárskych odborov, komplexne v rozsahu od dodávky cez montáž, údržbu dielenskú a prevádzkovú, opravy, pohotovostný 24 hodinový servis, kalibrácie v laboratóriu a na mieste a ďalšie vybrané činnosti. Práce vykoná SRMi sám (30 zamestnancov), prípadne prostredníctvom subdodávateľov. Práce sa vykonávajú podľa potrieb objednávateľa na základe požiadaviek prác, objednávok.